หมวดภาษาต่างประเทศ http://weerawit55.siam2web.com/

                                                                      

บุคลากร  หมวดภาษาต่างประเทศ

    
ชื่อ นางสมยา   วงศ์วัชรินทร์


ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00239-92-6
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 16910
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายสาโรช  วงศ์วัชรินทร์
บุตร 2
บุตรชาย 1
บุตรหญิง 1

ชื่อ นางสาวกังวานรัตน์  อัฒพันธ์


ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  1  ระดับ 5
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00425-80-1
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิทางการศึกษา กศ.ม.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 14420
สถานภาพครอบครัว โสด
คู่สมรส -
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -

ชื่อ นางเพ็ญศิริ  ปานรังศรี


ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-8009-01085-71-2
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 26840
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส จ่าสิบเอกบรรจิต   ปานรังศรี
บุตร 2
บุตรชาย 2
บุตรหญิง -

ชื่อ นางจริยา   ปรางสุวรรณ


ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9204-00430-72-6
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 24430
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายสัญญา  ปรางสุวรรณ
บุตร 2
บุตรชาย 2
บุตรหญิง -

ชื่อ นางสาวจารี   ทองชนะ


ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9003-00470-61-1
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ศศ.บ.
วิชาเอก ฝรั่งเศส
เงินเดือน 17310
สถานภาพครอบครัว โสด
คู่สมรส -
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -

 

ชื่อ นางชนมน   อินทรศิริ


ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00596-71-1
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 20120
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายมนัส   อินทรศิริ
บุตร 3
บุตรชาย 3
บุตรหญิง -

 

ชื่อ นางทัศณีย์   ชัยมณี

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9399-00296-23-7
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 25380
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายสมศักดิ์   ชัยมณี
บุตร 2
บุตรชาย 2
บุตรหญิง -

ชื่อ นางสาวสุอังคณา   บัลล์วานิช

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00636-45-3
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 25870
สถานภาพครอบครัว โสด
คู่สมรส -
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -

ชื่อ นางสุนันทา  สพโชค

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00409-22-8
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 23070
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายพิชิต   สพโชค
บุตร 2
บุตรชาย -
บุตรหญิง 2

ชื่อ นางสุพัฒน์   ฉายศิริพันธ์

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 5-9099-99021-51-7
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 23960
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายสุรชัย   ฉายศิริพันธ์
บุตร 2
บุตรชาย 2
บุตรหญิง -

ชื่อ นางอาภรณ์   หงษ์ทอง

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00022-52-8
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 25380
สถานภาพครอบครัว หม้าย
คู่สมรส -
บุตร 2
บุตรชาย 2
บุตรหญิง -

ชื่อ นางปุญญาพร   อัครวิเนค

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9098-00299-83-8
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 23960
สถานภาพครอบครัว หม้าย
คู่สมรส -
บุตร 3
บุตรชาย 2
บุตรหญิง 1

ชื่อ นางพิมพาพร   ยอดมณี

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9304-00030-97-3
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 25870
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายนิคม   ยอดมณี
บุตร 2
บุตรชาย -
บุตรหญิง 2

ชื่อ นางยุพิน   เหมือนกู้

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 5-9098-99023-11-9
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 20520
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายอภัย   เหมือนกู้
บุตร 1
บุตรชาย 1
บุตรหญิง -

ชื่อ นางสาวรัตนา   สมจารี

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9699-00111-85-7
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 23960
สถานภาพครอบครัว โสด
คู่สมรส -
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -

ชื่อ นางวิไลศรี   รอดเพชร

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-1002-02979-16-8
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ศศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 25380
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายชุมพล   รอดเพชร
บุตร 3
บุตรชาย 2
บุตรหญิง 1

ชื่อ นางสาวสันติ์ศนีย์   น่าพินิต

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9699-00274-15-2
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิทางการศึกษา ศศ.ม.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 23070
สถานภาพครอบครัว โสด
คู่สมรส -
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -

ชื่อ นางอรนุช  ไชยเจริญ

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00273-20-6
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 23070
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายรุ่งโรจน์  ไชยเจริญ
บุตร 3
บุตรชาย -
บุตรหญิง 3ชื่อ นางสุพรรณี  ศิริกุล

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9399-00056-27-9
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 24430
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายสมสกุล  ศิริกุล
บุตร 2
บุตรชาย 1
บุตรหญิง 1ชื่อ นางสาวทิพวรรณ   กระดี่

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9099-00274-22-5
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เงินเดือน 19720
สถานภาพครอบครัว โสด
คู่สมรส -
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -ชื่อ นางวลัย  ชีวะเสรีชล

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-8097-00015-11-1
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา อส.บ.
วิชาเอก ประวัติศาสตร์
เงินเดือน 29740
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายทวี  ชีวะเสรีชล
บุตร 2
บุตรชาย 2
บุตรหญิง -

  
    

กลับสู่หน้าแรก

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 31,061 Today: 33 PageView/Month: 503

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...