หมวดภาษาต่างประเทศ http://weerawit55.siam2web.com/

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

         โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 และในวันที่ 1 กันยายน 2528 ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 

                     

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 
      ภายในปี 2555 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพถึงระดับมาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานระบบคุณภาพ TQA แลเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 

  พันธกิจ

 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล ที่เน้นวิชาการเป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จบตามหลักสูตรและได้มาตรฐานสากล

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมืออาชีพในระดับสากล

4. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามระบบ TQA

5. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษา

7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลได้อย่างครบวงจร

   วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 ภายในปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การศึกาค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่มาตรฐานสากล
   
พันธกิจ
  1. พํฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษและภาต่างประเทศที่ 2 ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถใช้ภาษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  3. พัฒนนาสื่อ-ทรัพยากร เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการศึกาเรียนรู้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้ศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  5. สร้างเครือข่าย ความร่วมมีอในการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 กับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

   
เป้าประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางภาษาเต็มศักยภาพและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลับสู่หน้าแรก

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 81,923 Today: 122 PageView/Month: 1,818

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...